«Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ-ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ» VIDEO


ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ BINTEO ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ

Κύριε Χέρινκ, καταρχήν θά θελα νά σς εχαριστήσω προσωπικά λλά καί κ μέρους τς στίας Πατερικν Μελετν, γιά τόν χρόνο σας καί γιά τήν σημερινή συνέντευξη.

Εναι τιμή μου πού εμαι δ μαζί σας.


διαμφισβήτητα, τό βιβλίο σας « κατάργηση τν μετρητν καί ο συνέπειές της» (ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ) χει μπνεύσει χιλιάδες ναγνστες. χει μεταφραστε καί στά λληνικά.
τιμή εναι δική μου, σς εχαριστ πολύ γιά τήν εκαιρία ατή.

Κύριε Χέρινκ. πάρχει μία τάση στίς μέρες μας νά καταργηθον λα σα συσχετίζουν τήν νθρωπότητα μέ τίς ρίζες της, ξίες, θεσμούς συνήθειεςτς κοινωνικς ζως ν γένει ... τσι λοιπόν, πραγματικά πήλαυσα τό εσαγωγικό σας σχόλιο πού ποτελεται πό δυό μέρη:


"ΜΟΝΟΝ τά μετρητά εναι ληθινά !" πού ποτελε τήν οσία τς ργασίας ατς ... καί στήν συνέχεια λέτε τι:

"Δέν πρόκειται γιά κάποιο δόγμα τν νοσταλγν το παρελθόντος" πού ρνονται νά προσαρμοστον στόν σύγχρονο κόσμο , τό ποο ποτελε τήν μπνευση λλά καί τήν οσία το βιβλίου σας, Θά μπορούσατε νά μς μιλστε λίγο γιά ατό μέ δικά σας λόγια;


Μετά χαρς. ντιλαμβάνομαι τό χρηματικό σύστημα ς καθρέπτη τς κοινωνίας μας. τρόπος μέ τόν ποο εναι ργανωμένο τό χρμα ντικατοπτρίζει μέ ναν νεφελώδη τρόπο - ν καί ταυτόχρονα τόν κρύβει - τόν τρόπο μέ τόν ποο εναι ργανωμένες ο κοινωνίες. Τά χρήματα εναι να τεκμήριο γιά ,τι παίρνουμε πό τήν κοινωνία, γιά ,τι κάνουμε γιά ,τι εμαστε.


Τό ρώτημα εναι ποιός φτιάχνει τά χρήματα, ποιός τά βγάζει σέ κυκλοφορία, καί γιά τίνος τό φελος. ταν πλέον εναι σέ κυκλοφορία καί τά λαμβάνουμε τί μπορομε νά κάνουμε μέ ατά;Εναι δική μας πόφαση τί θά τά κάνουμε; εναι τελική πόφαση γιά τό τί μπορομε νά γοράσουμε βάσει κάποιας ρχς ποία χει τόν τελευταο λόγο γιά τό τί εναι δυνατό καί τί χι; τσι ν κοινωνία λλάξει, τότε τό χρηματικό σύστημα θά λλάξει.


σχύει μως καί τό ντίστροφο καί ατό εναι πού μέ νησυχε: ν λλάξεις τό χρηματικό σύστημα, π.χ.ν τό κάνεις πιό συγκεντρωτικό, καί το δώσεις ξουσία τότε χεις μία ντελς διαφορετική κοινωνία δίνεις στήν οσία περισσότερη ξουσία στήν κορυφή φαιρώντας την ταυτόχρονα πό τούς πολτες καί ατό βλέπω νά συμβαίνει.

Ατό μπορες νά τό δες καί σέ κάποια λλα φαινόμενα, τά χρήματα γίνονται λο καί λιγότερο ληθινά καί ταυτόχρονα πιό διευρυμένα. ταν παλιότερα πρχε χρυσός, πρεπε νά τόν μεταφέρεις μποροσες καί νά τόν "γγίξεις". Ατή δέν εναι τόσο πεκτάσιμη χρήση (δηλ. μέ δυνατότητα διεύρυνσης).


Κατ'ναλογία σήμερα, ν καί εναι πιό φηρημένο... τά μετρητά (πως λλοτε χρυσός) μπαίνουν σέ βαλίτσες, τσι δύσκολα φαντάζεσαι νά πληρώνονται μέ μετρητά τά μεγαλοστελέχη ο διαχειριστές τν μοιβαίων Κεφαλαίων.


δύνατον νά συμβε! νας τέτοιος διαχειριστής βγάζει 5 δίς τό χρόνο! Δέν γίνεται νά τά πάρουν στό χέρι! Μέ τήν ννοια το χρήματος πιά νά εναι τόσο καθόριστη, ρκε τό πάτημα νός κουμπιο πολογιστ. καί μπορες νά κάνεις τά πάντα! Τό γράφεις στόν πολογιστή καί διαχειριστής χει κόμα 5 δίς!

Ατό λοιπόν συμβαίνει ταν τά χρήματα χάσουν τήν πραγματική τους συνοχή καί σταθερότητα καί μετατραπον σέ κάτι σαφές καί νεφελδες.


Πολλά εναι τά πιχειρήματα γιά νά υοθετηθε τό λογιστικό πλαστικό χρμα. Μέ τήν προοπτική νά ντικαταστήσει τό πραγματικό χρμα μελλοντικά. να πό τά δημοφιλέστερα στήν λλάδα εναι ατό τς πάταξης τς φοροδιαφυγς. Πιστεύετε τι μέ τό λογιστικό χρμα πατάσσεται φοροδιαφυγή;


πωσδήποτε πάρχει μία βάση σ'ατό - γι'ατό χρησιμοποιεται (τώρα). λλά ν τό δομε πιό διαχρονικά, πολλά πό τά πιχειρήματα ατά λλάζουν πό χρόνο σέ χρόνο καί πό τόπο σέ τόπο. σκοπός μως παραμένει διος: νά ξεφορτωθον τά μετρητά. λλά στίς ναπτυσσόμενες χρες, χρησιμοποιον τό πιχείρημα τς χρηματοοικονομικς νταξης καί τι ξυπηρετε τούς φτωχότερους. 

λλο πιχείρημα εναι τι στή Νομισματική Πολιτική τά μετρητά εναι τροχοπέδη. Στήν λλάδα προβάλλουν τήν φοροδιαφυγή καί τό ξέπλυμα χρήματος. Πρόσφατα προβάλλεται τρομοκρατία ς γαπημένο πιχείρημα. τι μέ τήν ξαφάνιση τν μετρητν καταπολεμεται τρομοκρατία, ν καί εναι γελοο!

τσι χουμε συνεχ μεταβολή στήν πιχειρηματολογία … λλά γιά τόν διο λόγο: Γιά νά φαίνεται τό χρμα ποπτο !

σον φορ στή φοροδιαφυγή καί τό ξέπλυμα χρήματος : λίστα Λαγκάρτ δέν ταν θέμα μετρητν!ταν περισσότερο γιά τό ν θά τούς κυνηγήσουν. Καί ατό εναι νδεικτικό τι μετρητά χρησιμοποιονται μέ στόχο τήν φοροδιαφυγή μόνο πό τούς "μικρούς" καί ατό εναι κακό.

λλά ν τό ζητούμενο εναι νά κυνηγήσεις τούς "μικρούς" καί χι ατούς πού τό κάνουν σέ μεγάλη κλίμακα- καί δέν χρειάζονται μετρητά γιά νά τό κάνουν (!) - τότε τό μέτρο χει χαθε ντελς.

ζημιά στίς τομικές λευθερίες εναι δυσανάλογα μεγαλύτερη σέ σχέση μέ ατά πού πετυχαίνεις μέ τήν κατάργηση τν μετρητν.

Στό βιβλίο σας, ναλύετε τή διαφορά νάμεσα στό "λογιστικό" χρμα, καί στό πραγματικό χρμα. Γιά σους δέν εναι ξοικειωμένοι μέ τά λογιστικά καί τραπεζικά, τί πιστεύετε τι πρέπει νά γνωρίζουν σχετικά μέ τίς διαφορές τν δυό;


Τά μετρητά εναι χρήματα πού κδίδει Κυβέρνηση μέσα πό τήν Κεντρική Τράπεζα. Κυβέρνηση βρίσκεται πίσω πό ατό τό χρμα, εναι νόμιμο χρμα καί γίνεται δεκτό πό λους...θεωρητικά τουλάχιστον. Τό τραπεζικό χρμα - λογιστικό, πως τό επατε - ψηφιακό χρμα δέν εναι παρά να δικαίωμα σέ μετρητά.


τράπεζά σου πόσχεται τι θά σο δώσει μετρητά ναντι τν χρημάτων πού χεις στόν λογαριασμό σου. Δέν πάρχουν μετρητά κε, στά χρωστάει Τράπεζα. 

Ατό τό δικαίωμα (φειλή τς τράπεζας), μπορες νά τό μεταβιβάσεις τσι ντί τράπεζα νά μο χρωστ χρήματα χρησιμοποι τήν φειλή της γιά νά κάνω πληρωμές σέ διάφορους, καί μετά τράπεζά μου χρωστάει τά λεφτά σέ ατούς, πειδή τσι εναι ρύθμιση καί ο Κυβερνήσεις τήν στηρίζουν.


τσι ατό τό φελος τς τράπεζας γίνεται «κάτι σάν λεφτά» λλά ν τέλει εναι μόνο μία διεκδίκηση σέ μετρητά. τσι, ν φύγουν τά μετρητά πό τή μέση τότε ατή διεκδίκησή μας πρός τήν τράπεζα γιά μετρητά, ξαφανίζεται! Δηλαδή δέν χρειάζεται νά πληρώνουν γιά ,τι βγαίνει πρός τά ξω!

Δέν χρωστνε! Ατό τούς βολεύει πολύ. Μπορον νά κδίδουν χρήματα, χωρίς νά δώσουν τίποτα σάν ντάλλαγμα. Ατό κριβς θέλουν!


Εχαριστ. Ατό πού βρκα πίσης ρκετά τρομακτικό εναι γιά τήν κρίβεια δυό συγκεκριμένες ννοιες. Ατό τo "Bank run" καί το "Bail-In". Ξεκινώντας λοιπόν πό τό "bank run", ν τό καταλαβαίνω σωστά φόβος τν τραπεζν εναι τι ν κάποια δεδομένη στιγμή ρκετοί πό τούς καταθέτες - λοι -, μαζευτον ξω πό τήν τράπεζα γιά νά ποσύρρουν τά μετρητά τους τότε τράπεζα φοβται διότι θά ποτύχει νά δώσει πίσω τά μετρητά στούς καταθέτες. Γιά τόν μέσο καταθέτη, πού δέν χει γνώση το τραπεζικο συστήματος... ατό κούγεται πολύ περίεργο! Δηλαδή ο τράπεζες δέν χουν χρήματα;


ς δομε μέ ποιό τρόπο ο Τράπεζες δημιουργον τό χρμα.

  
ν μου δώσουν πίστωση, ατό σημαίνει τι παίρνουν τόν λογαριασμό μου - νοίγουν να λογαριασμό γιά μένα - καί μέ τό πληκτρολόγιό τους γράφουν "100 χιλιάδες Ερώ" στόν Νόρμπερτ Χέρινκ, καί τότε χω ατόματα 100 χιλ. στόν λογαριασμό μου! 

Μπορ νά πληρώσω δ κι κε, νά σηκώσω μετρητά. Μέ ατόν τόν τρόπο δημιουργον τό χρμα. Εναι μία διεκδίκηση. Θά πρέπει νά τά πληρώσω πίσω μακροπρόθεσμα καί μέ τόκο. Καί πρέπει νά μο τά δώσουν σέ μετρητά ν τό θελήσω. 


λλά βασίζονται στό γεγονός τι πολλοί λίγοι νθρωποι θά θελήσουν τά χρήματά τους πίσω σέ μετρητά. Διότι δέν μπορον ο Τράπεζες νά φτιάξουν μετρητά. Τά μετρητά νήκουν μόνον στήν Κυβέρνηση.

Δίνοντας καταθέσεις στήν Κυβέρνηση δικαιούμαστε μετρητά, κάτι μέ ξία. Ατό ο Τράπεζες ΔΕΝ μπορον νά τό δημιουργήσουν πό μόνες τους ρα μπορε καί νά ξεμείνουν πό μετρητά. πομένως βασίζονται στό τι δέν θά ζητήσουμε ποσότητες μετρητν.


Πράγματι δέν τό συνηθίζουμε πιά πειδή πληρώνουμε μέ λογιστικό χρμα λλά ν δέν μπιστεύεσαι πλέον τήν τράπεζα, τότε λέμε "ς πάρουμε καλύτερα τά μετρητά μας σο εναι καιρός" καί μόλις συμβε ατό καί ο πρτοι καταθέτες τό κάνουν καί κόσμος δε τίς ορές πέξω τότε λοι τρέχουν καί δέν χουν μετρητά πλέον!


πειδή βαλαν πολύ περισσότερο "λογιστικό" χρμα σέ κυκλοφορία πό σο μπορον νά δώσουν πρός τά ξω σέ μετρητά!

Μιλώντας γιά τήν μπιστοσύνη πρός τίς τράπεζες καί δεύοντας πρός τήν "δεύτερη" τρομακτική ννοια το "Bail-in". Φαίνεται τι ο καταθέτες τελικς στηρίζουν οκονομικά τίς τράπεζες ντί ο τράπεζες νά χουν π.χ. ντίκρυσμα σέ χρυσό γιά νά μπορον νά ποστηρίξουν τήν οκονομική τους ερωστία μέ τό νά μπορε νά γγυηθε τό κράτος γιά ατές


Τό πρόβλημα εναι τι στηρίζαμε οκονομικά τίς τράπεζες λη τήν ρα μέ τά χρήματά μας πού εχαμε στίς καταθέσεις καί Κυβέρνηση τίς σφάλιζε πομένως ς φορολογούμενοι πληρώνουμε γιά τίς ποτυχίες τους καί γιά νά τίς διατηρομε ζωντανές.


Ατό δήγησε κάποιες Κυβερνήσεις σέ πτώχευση πως τήν λληνική καί δυσκόλεψε τίς οκονομίες πολλν λλων Δέν χουν χρήματα πλέον ν ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Γι'ατό τό λόγο φτιάχνουν κανόνες τσι στε στό μέλλον ο καταθέτες νά πληρώνουν πρτοι προτο Κυβέρνηση βοηθήσει μία τράπεζα(!) 


Καταθέτες - δηλ. ο περισσότεροι πό μς - μέ χρήματα στίς τράπεζες. Ατό σημαίνει τι γίνεται κανόνας πλέον τι πρέπει νά παραδώσουμε τά χρήματά μας ταν τράπεζα χει πρόβλημα. 


Ατό κάνει τό πρόβλημα το "Bank run"πολύ χειρότερο διότι τώρα χουμε κόμα μεγαλύτερο λόγο νά τρέξουμε στήν τράπεζα διότι δέν μπορομε νά μπιστευθομε τι Κυβέρνηση θά βοηθήσει νά πάρουμε τά χρήματά μας πίσω. 


τσι τό πρόβλημα το "Bank Run" εναι πολύ χειρότερο τώρα, πο σημαίνει τι θά πρέπει νά "ξεφορτωθον" τά μετρητά τσι στε τό "Bank Run" νά μήν ξαναπροκύψει!

Εναι δη πολύ δύσκολο νά σηκώσεις τά λεφτά σου, κόμα καί ν τράπεζα σο τό ποσχεθε ... λλά ν προσπαθήσεις νά σηκώσεις 10 15 χιλιάδες κόμα καί ν τά χεις στό λογαριασμό σου δέν εναι εκολο ... τουλάχιστον δέν γίνεται γρήγορα!


νας γνωστός μου στήν λλάδα προσπάθησε νά γοράσει να πλυντήριο. Τό κόστος ταν 600 € καί τώρα μέ τούς περιορισμούς στή χρήση μετρητν στίς γορές - τό ριο εναι 500 Ερώ - καί δέν ποδέχεται τήν χρήση καρτν λεκτρονικο χρήματος γενικς. 

Καί λλες χρες χουν παρόμοια ρια γιά γορές ... σως εμαι φελής, λλά δέν εναι παράνομο ατό; Καί ν εναι, σέ ποιόν σκεται δίωξη; Στήν Κυβέρνηση; Στίς Τράπεζες;


Γιά τήν κρίβεια γώ βρίσκομαι στά δικαστήρια. Τό χω κάνει ατό δ στήν Γερμανία. χω ρνηθε νά πληρώσω τίς εσφορές μου στή Δημόσια Τηλεόραση. κτός καί ν εναι ποδεκτά τά μετρητά. Καί μο επαν τι ΔΕΝ δέχονται μετρητά πότε κατέφυγα στά δικαστήρια. 


χασα στό Πρωτοβάθμιο καί πγα στό Δευτεροβάθμιο. λλά πάρχει νας νόμος στήν Γερμανία πού ναφέρει τι τά χαρτονομίσματα το Ερώ εναι τό μόνο νόμιμο μέσο ποζημίωσης 

Ατό σημαίνει, πό ,τι καταλαβαίνω, τι τουλάχιστον γιά τό Δημόσιο καθότι δέν μπορ νά διαλέξω Δημόσιο παροχέα πως θά διάλεγα σέ να κατάστημα ... (κάποιο λλο καταναλωτικό προϊόν) Ατό σημαίνει τι τό Δημόσιο πρέπει νά τό ποδεχτε.


Τό διο σχύει καί σέ Ερωπαϊκό πίπεδο βάσει το ρθρου 128 το Ερωπαϊκο Δικαίου Συμβάσεων...πού εναι νώτατος Ερωπαϊκός Νόμος καί ναφέρει τι τό χρμα σέ Ερώ εναι νόμιμο μέσο ποζημίωσης. Δέν μπορ λοιπόν νά καταλάβω πς μία Κυβέρνηση παγορεύει στούς πολίτες της νά πληρώνουν μέ (τό μόνο) νόμιμο μέσο ποζημίωσης. Δέν χουν κανένα δικαίωμα.


πομένως πιστεύω πώς χετε δίκιο, ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ !

πό τήν λλη πλευρά, Ερωπαϊκή πιτροπή - φύλακας το Δικαίου Συμβάσεων - καί Ερωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - φύλακας το χρήματος - που Ντράγκι πογράφει στά χαρτονομίσματα! χουν παρανομήσει!

Ατοί βρίσκονται πίσω πό ατό. Ατοί σχημάτισαν τήν ΤΡΟΪΚΑ καί επαν στήν λληνική Κυβέρνηση... νά κάνει λα ατά νάντια στά μετρητά. πομένως ο "Φύλακες" το Δικαίου καί το Χρήματος δέν χουν κανένα νδιαφέρον νά τά προφυλάξουν.


Πρέπει νά πς στά δικαστήρια. Στή Γερμανία μέχρι τώρα, τά δικαστήρια χουν βοηθήσει περισσότερο τήν Κυβέρνηση, καί χι τόσο τούς πολτες, λλά πρέπει κανείς νά προσπαθήσει. νόμος εναι πολύ σαφής γι' ατό.


Μο ρεσε κόμα στό βιβλίο σας τό πείραμά σας πού προσπαθήσατε νά σηκώσετε 15,000 Ερώ πό τόν λογαριασμό σας μέ τό πρόσχημα τι θέλατε νά γοράσετε να καινούργιο ατοκίνητο. σως θά θέλατε νά μοιραστετε μαζί μας ατή τήν μπειρία σας;


Ναί, κατ’ ρχάς νά διευκρινίσω τι τά χρήματα ταν δη στόν λογαριασμό μου. Καί μάλιστα... σέ εδος λογαριασμο μέ πόσχεση (πό τήν Τράπεζα) τι μπορες νά σηκώσεις τά λεφτά σου μεσα καί καθημερινά. Μποροσα νά κάνω νάληψη νά πσα στιγμή μέσα στήν μέρα λλά στήν πράξη ατό δέ συνέβη.


Στήν ρχή προσπάθησα νά μάθω πό τήν Τράπεζά μου πόσα μετρητά μποροσα νά σηκώσω χωρίς νά προηγηθε νημέρωση Δέν θελαν νά μο πον.


πευθύνθηκα στό Σύνδεσμο Τραπεζν νά μάθω τί σχύει. Δέν μο λεγαν. Τότε λοιπόν ποφάσισα νά πιχειρήσω μέ 15 χιλ., εναι ρκετά! Πγα κε καί μο επαν: - χι δέν δικαιοσαι νά σηκώσης τόσα! ταν Τετάρτη καί μο επαν νά ξανάρθω τήν Δευτέρα νά τά πάρω. σχυρίζονταν τι δέν τά εχαν.

Τό ποο εναι γελοο, στή μέση τς Φρανκφούρτης νά μήν χουν 15 χίλ. καί νά θέλουν 3 μέρες! Δέν ταν ατός λόγος βέβαια. Γνωρίζοντας τι χω τό δικαίωμα νά τά πάρω, δέν τό κούνησα ρούπι! πέμεινα πολύ καί τσι στερα πό μερικά τηλεφωνήματα μο επαν νά καθήσω.


Φωτοτύπησαν τό διαβατήριό μου, καναν πολλά τηλεφωνήματα στήν στυνομία κι λλο. Καθόμασταν κε γιά να τέταρτο... σο χρειαζόταν γιά νά ρθει στυνομία. λλά μετά τό τέταρτο τελικά πρα τά χρήματα.


Βεβαίως πίσω πό λο ατό κρύβονται καί κανονισμοί κατά το ξεπλύματος χρήματος, πού εναι νας πολύ ποτελεσματικός τρόπος (πρόσχημα) γιά τήν ποφυγή μετρητν. Μέ τό πιχείρημα τι τά μετρητά γίνεται ξέπλυμα χρήματος, χουν τό λλοθι νά λλάξουν καί νά κάνουν ,τι θέλουν.


κόμα κι’ ν Τράπεζα δεσμεύεται τι θά σο τά δώσει λα ... δέν τό κάνουν πιά λόγ κανονισμν γιά τό ξέπλυμα χρήματος. Εναι τελείως ντιδημοκρατικό ... καί δέν χει νά κάνει τελικά μέ τόν νόμο. Δέν σο παντον, πειδή δέν τούς πιτρέπεται... νά σο πον τι θεωρεσαι ποπτος! 

τσι πολύ εκολα μπορες νά μπες σέ μία μαύρη λίστα, καί δέν θά μπορες πλέον νά συνεργαστες μέ τράπεζες πλέον, κυρώνουν τόν λογαριασμό σου καί λλα τέτοια καί δέν πιτρέπεται οτε νά σο πονε τί συμβαίνει. Δέν χεις καμία πιθανότητα νά περασπιστες τόν αυτό σου, καμία εκαιρία νά ξηγήσεις πο βρκες τά μετρητά..

Νά πες ς πομε "Μπορε νά κούγεται περίεργο, λλά χω καλούς λόγους "... Δέν χεις λπίδα γιατί κόμα κι ν πες "νά σς ξηγήσω"... ατοί θά πον "δέν πάρχει κανένα πρόβλημα ... γιά λλο λόγο καθυστερομε"! 


Εναι πολύ εκολο νά θεωρηθες ποπτος λλά ντελς ΑΔΥΝΑΤΟ νά περασπιστες τόν αυτό σου. Τό θεωρ παράδεκτο καί ατό μπορε νά σο συμβε κόμα καί γιά ναλήψεις 1,000 € κάθε τόσο. Μπορε νά σο κυρώσουν καί τόν λογαριασμό.


Ατό πού επατε μο δίνει καί τήν καλύτερη εσαγωγή γιά τήν πόμενη ρώτησή μου. ν ξαφανίζονταν ντελς τά μετρητά... Στό βιβλίο σας τονίζετε τι:

"Τά μετρητά μς ξασφαλίζουν τά τελευταα ψήγματα διωτικότητας" "πο μς πέμεινε"... κόμα,

"ν κλείψουν τά μετρητά μορφή τς λοκληρωτικς παρακολούθησης σέ πραγματικό χρόνο θά λειτουργε ψογα"!


Τό ποο τείνει στήν κατεύθυνση το Μεγάλου δερφο... καί τήν λοποίηση μίας ργουελικς κοινωνίας.ν ξαφανίζονταν τά μετρητά, πς θά ταν κόσμος σέ 20 χρόνια;


ξαρτται ποιός θά χει στά χέρια του να τέτοιο σύστημα καί δέν μπορ νά τό προβλέψω ατό.

Πρόκειται μως γιά τεράστια δύναμη, ατό εναι σίγουρο. Σκεφτετε τι ν δέν πάρχουν μετρητά καί λα εναι ψηφιακά, καί πως δη ξέρουμε, ,τι ψηφιοποιεται, ποθηκεύεται, καταγράφεται καί παρακολουθεται. Ο δυνατότητες παρακολούθησης εναι τεράστιες. Δέν χρειάζεται νά τό παρακολουθες πιά σέ πραγματικό χρόνο. 


Πολύς κόσμος λέει: «Δέν μέ πειράζει ν κάποιος προσέξει τί γοράζω» καί εναι λήθεια γιά τούς περισσότερους πό μς λλά φανταστετε τι τά πάντα πό σα ξοδεύουμε, τό τί περιοδικό γόρασες, τί σεξουαλικές προτιμήσεις χεις, πς εναι γεία σου, ν χουμε ρραβωνιαστικιά, τιδήποτε λλο. λα βρίσκονται μέσα στά δεδομένα πληρωμς σου, λα ποθηκεύονται καί πάρχουν νθρωποι σέ ργανισμούς πού μπορον νά τά δον λα.


Ατό σημαίνει τι ποιος χει πρόσβαση χει καί περιόριστη δύναμη. Φανταστετε, νας νέος σήμερα πού λέει «δέν μέ νδιαφέρει» σέ 30 χρόνια θά μποροσε νά εναι να ψηλόβαθμο στέλεχος μίας ταιρείας νας σημαντικός πολιτικός καί κάποιος μέ πρόσβαση θά μποροσε νά δε τίς συναλλαγές λης του τς ζως.


Θά μπορον νά τόν κβιάσουν νά τόν ρίξουν πό τήν ξουσία ν δέ συμπεριφέρεται πως θέλουν ατοί (νά τούς κάνει τά χατήρια). πομένως θά ζούσαμε σέ μία κοινωνία που σοι χουν πρόσβαση σ'ατές τίς πληροφορίες, χουν καί λη τή δύναμη. λα λοιπόν ξαρτνται ν θά εναι καλοπροαίρετη ξουσία τότε εναι ντάξει, μως τί μς ξασφαλίζει τι λα θά εναι τσι δανικά;...


Μόλις ναλάβει νας δίστακτος ργανισμός πρόσωπο δέν πρόκειται νά τήν φήσουν ποτέ...


Ο πιθανότητες πομένως εναι τι να τέτοιο σύστημα θά κατέληγε στά χέρια μίας νελέητης ξουσίας πού θά τό χρησιμοποιοσε γιά δικό της φελος καί σκοπούς καί θά τό κανε δίστακτα. Κάπως τσι θά εναι τελικά κατάσταση στίς κοινωνίες κάθε νας θά γνωρίζει τι μπορε νά κβιαστε καί κανείς δέν θά τολμ νά κάνει κάτι γενναο πιά....


Ατός εναι καί πραγματικός στόχος τς κατάργησης τν μετρητν.


Δέν λέω τι ν κρατήσουμε τά μετρητά δέν θά χουμε δίστακτες ξουσίες δέν εναι μόνο θέμα μετρητν, λλά θά τό τελειοποιοσε ν συνέβαινε. Τά μετρητά σο δίνουν τήν τελευταία εκαιρία νά κάνεις συγκεκριμένα πράγματα χωρίς νά καταγράφονται πό τρίτους.


ν τό πιθυμες (καί δέν πάρχουν κόμα παντο κάμερες) μπορες νά πς στό σοπερ μάρκετ, νά γοράσεις να περιοδικό χωρίς νά τό γνωρίζει κανείς. μπορες νά τό δώσεις σέ κάποιον λλο χωρίς νά τό γνωρίζουν λλοι. Ατό δέν θά εναι δυνατό πλέον.

ν δίνατε μία συμβουλή μέ μία μόνο πρόταση στούς λληνες καί ... χι μόνον ! Τί θά μποροσαν νά κάνουν...γιά νά ποφύγουν τήν κατάργηση τν μετρητν; ς πίλογο τς σημερινς συνέντευξης.
(Ζητήσαμε στόν Κο Χέρινκ νά μιλήσει στήν μητρική του γλώσσα - τήν Γερμανική)

συμβουλή μου στούς λληνες καί λους σους νδιαφέρονται:
Νά χρησιμοποιον μετρητά σο πιό πολύ μπορον.

τσι στε νά εναι πιό δύσκολο νά τά ξεφορτωθον.
Καί νά διεκδικήσουν τά δικαιώματά τους στά δικαστήρια
Γιά τό δικαίωμα νά χρησιμοποιομε μετρητά.


Διότι ο νόμοι πάρχουν!


Εχαριστ πολύ !


Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.